სენეკა: როდესაც ვასწავლით, თავად ვსწავლობთ. ლეონარდო და ვინჩი: არასოდეს ვიღლები სხვების სამსახურში. ვოლტერი:-არასდროს გააღმერთო ბავშვი, თორემ გაიზრდება და თაყვანისცემას მოგთხოვს. მონტენი:-ბევრი რამ უნდა ისწავლო, რათა შეიგნო რომ ცოტა რამ იცი...

შეფასების სქემები

                               გაკვეთილებზე გამოყენებული შეფასების  სქემები

1.ჯგუფური  მუშაობის  თვითშეფასაბის სქემა (პრეზენტაციის,ბუკლეტების  შექმნა)

Оценочные листы для групп учащихся (создание презентации, буклета)

Группа:_______________________Самооценка качества проведенного исследования
Показатель
Отлично
Хорошо
Могли бы и лучше
Комментарий учителя
Тема и цель
исследования четко
сформулированы
Мы использовали
разные источники
информации,
источникам можно
доверять
Описали план и
методы
исследования
Мы описали все что
делали и что
наблюдали
Мы постарались
использовать схемы
и таблицы для
лучшего восприятия
информации
Своим
исследованием мы
полно ответили на
проблемный вопрос
Все выводы
объяснены,
аргументированы
Полученные
результаты имеют
практическое
значение
Для представления
результатов мы
использовали
схемы, таблицы,
фотографии,
подтверждающие
ход исследования и
полученные
результаты

   2. მიმართულება“წერა“ ( მოსწავლის  მიერ შედგენილი გაკვეთილების ცხრილის, კვირის, დღის განრიგის, ანკეტის, ღია ბარათის,მენიუს,კატალოგის შეფასების ფორმა)


Коммуникативные  и  лексико-грамматические  умения и навыки
Совсем не использует/
не соблюдает. ( 1-3 балла)

Частично использует/
соблюдает...   (4-7баллов)
Полностью использует/
соблюдает...            (8-10 баллов)

           
Вписывает информацию в соответствующую графу
Соблюдает хронологическую последовательность при описании своих действий
Использует соответствующую лексику.
Использует пройденный грамматический материалСоблюдает правила правописания.
                                                                                      

3.ჯგუფური მუშაობის შეფასების  სქემა( Так я оцениваю работу  в группах) 

4.საკლასო  და  საშინაო  დავალებების შეფასების  სქემები (Так  я оцениваю классную работу и выполнение  домашнего задания)

Комментариев нет :

Отправить комментарий